GEPOS - Vytýčenie stavieb

Komplexné činnosti vo vytýčení stavieb

Predprojektové zameranie
Založenie bodového poľa
Vytyčovanie polohy
Porealizačné zameranie

Firma sa venuje aj ďaľšej geodetickej činnosti

meranie rovinnosti (výškových pomerov) priemyselných podláh
vyhľadávanie podzemných inžinierskych sietí a porúch na nich
meranie nadzemných žeriavových dráh
vytyčovanie geologických vrtov na geologický prieskum

Geometrické plány na zameranie stavieb vojenských objektov a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre Ministerstvo obrany SR.

Vyhotovovanie geometrických plánov na zameranie a majetkoprávne vysporiadanie ciest a kruhových križovatiek.

Geometrické plány na zameranie stožiarov vedenia a vecné bremená, zameranie neprístupných výšok stožiarov/

meranie rovinnosti (výškových pomerov) priemyselných podláh
vyhľadávanie podzemných inžinierskych sietí a porúch na nich
meranie nadzemných žeriavových dráh
vytyčovanie geologických vrtov na geologický prieskum

Geometrické plány na zameranie stavieb vojenských objektov a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre Ministerstvo obrany SR.

Vyhotovovanie geometrických plánov na zameranie a majetkoprávne vysporiadanie ciest a kruhových križovatiek.

Geometrické plány na zameranie stožiarov vedenia a vecné bremená, zameranie neprístupných výšok stožiarov/