GEPOS - Naša ponuka

Autorizovaný geodet a kartograf v rozsahu všetkých činností

Geodetická kancelária
Geodetická činnosť v stavebníctve:

- vytýčenie stavieb
- kontrolné meranie stavieb
- meranie inžinierskych sietí
- geometrické plány
- pozemkové úpravy (rozvrhnutie pozemku)
- lokalizácia porúch na kábloch

Komplexné geodetické činnosti na stavbách

Predprojektové zameranie
Založenie bodového poľa
Vytyčovanie polohy
Porealizačné zameranie

Autorizovaný geodet a kartograf v rozsahu všetkých činností

Geodetická kancelária
Geodetická činnosť v stavebníctve:

- vytýčenie stavieb
- kontrolné meranie stavieb
- meranie inžinierskych sietí
- geometrické plány
- pozemkové úpravy (rozvrhnutie pozemku)
- lokalizácia porúch na kábloch